កម្ពុជាឆ្ល​ងថ្មីមា​នចំនួន​២៤នា​ក់ជាសះ​ស្បើយថ្មី២១នាក់​និងករ​​ណីស្លាប់ថ្មី៤​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣ធ្នូ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៤នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍២០និង​ នាំចូល៤នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២១នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២០២០៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៦៥៦៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៤នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៣នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៩៥៣នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥