ក្រសួង​សុខា​ភិបាលប្រកាស​ឆ្លងថ្មីមាន​ចំនួ​ន២៥​នា​​ក់សះ​ស្បើយថ្មី២​២​នាក់និងក​រ​ណីស្លាប់ថ្មី៤​​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩​ វិច្ឆិកា​​​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១៩ និង​នាំចូល៦នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២២នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២០១១២នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៦៤៨៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៤នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ២នាក់)​សរុបស្លាប់២៩៣៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥

រូបហ្វេសប៊ុក