លទ្ធផ​លឆ្លងថ្មីថៃ្ងនេះ​មានចំនួ​នត្រឹម២៣នា​ក់សះស្បើយថ្មី២​០នាក់និ​ងករណីស្លាប់ថ្មី៤នា​ក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨​វិច្ឆិកា​​​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៣នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១៩ និង​នាំចូល៤នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​​២០នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២០០៨៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១១៦៤៦៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៤នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ២នា​ក់)​សរុបស្លាប់២​៩៣១នាក់។សូម​បន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពា​រនិងទោះបា​នចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញ​ករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥