កម្ពុជានឹង​ចុះត្រជាក់រហូតដល់១​៥អង្សារនៅស​ប្តាហ៍ទី៤

កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់រហូតដល់១៥អង្សាសេនៅតំបន់ជួរភ្នំនិងខ្ពង់រាបភាគឦសាននៅសប្តាហ៍ទី៤ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ២០២១ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២ខណៈដែលបណ្តាខេត្ត-រាជធានីផ្សេងៗទៀត កម្រិតចុះត្រជាក់ដល់១៨អង្សាសេ។

រូបហ្វេសប៊ុក