ថៃ្ងនេះកម្ពុជា​ករណីឆ្លងថ្មី៤០​នាក់ជាសះ​ស្បើយថ្មី៣​៧នាក់​និងស្លាប់ថ្មី៥​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២០​វិច្ឆិកា​​​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៤០នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៣៤ និង​នាំចូល៦នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៣៧នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៩៨២៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៦២០៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៥នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ៣នាក់)​ស​រុបស្លាប់២៨៩១នាក់។​សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារ​និងទោះបាន​ចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥