សារសម្ដេចហ៊ុ​នសែ​នក្នុងឱ​កាសទិវាជាតិលើ​កកម្ពស់អ​​នាម័យជ​នបទ​លើកទី១២ថ្ងៃទី១​៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០​២១

សម្តេចហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើកទី១២ថ្ងៃទី១៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១បានលើកឡើងពីសារប្រយោជន៍នៃការធ្វើអនាម័យជាពិសេសគឺអនាម័យនៅតាមទីជនបទ។