សារាច​រណែ​នាំលេខ០៨សររប​ស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្តីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកម្ទេច​និងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណ​ង់អគា​របេ​តិកភណ្ឌ​

សារាចរណែនាំលេខ០៨សររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្តីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកម្ទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌ។