ក្រសួងកសិ​កម្មបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការនាំចេញកសិផលកម្ពុជា​ទៅកាន់គោល​​ដៅ៩០ប្រទេ​សក្នុងរយៈពេ​​ល៩ខែឆ្នាំ២​០២១

យោងតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រឹះភូតគាមអនាម័យជាតិ (National Phytosanitary Database) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃកក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលនៃការនាំចេញកសិផលទៅកាន់ ៩០ប្រទេស នៅក្នុងរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៥,៩៣ លានតោន ដែលក្នុងនេះការនាំចេញទៅកាន់៖
១. ប្រទេសវៀតណាម មានចំនួន ៦៤,១១%
២. ប្រទេសថៃ មានចំនួន ២១,៤៩%
៣. ប្រទេសចិន មានចំនួន ៩,៦៩%
៤. ទៅកាន់គោលដៅប្រទេសចំនួន ៨៧ ផ្សេងទៀតមានចំនួន ៤,៧១% តែប៉ុណ្ណោះ៕