ឆ្លងថ្មី៦​៨សះស្បើយមាន​ចំនួន៧២​និ​ងស្លាប់ថ្មី៦នា​ក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៨វិច្ឆិកា​​​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៦៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៦១និង​ នាំចូល៧)និងមានជាសះស្បើយ​៧២នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១១៩១៦០នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួន​ជា​សះស្បើយស​រុប​កើន​១១៥៥១៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៦នាក់​(ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៤នាក់)​ សរុប​ស្លាប់​២៨៣៥​នាក់។សូមបន្តអនុវត្ត​​ន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់​សាំងគ្រប់ដូស​ឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេស​​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥