កូវីដ​១៩៖ករណីឆ្លងថ្មី២៥នា​ក់និងជាសះស្បើយថ្មី៥៤​នាក់

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី២៥នាក់
-ករណីជាសះស្បើយ៥៤នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់