ថៃ្ងនេះ​កម្ពុជាឆ្លង​ថ្មីត្រឹមតែ៧៨​នាក់​(ល​ទ្ធផល​PC​R)សះស្បើយថ្មី៨២​នា​ក់និងស្លាប់​ថ្មី៥នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៥​វិច្ឆិកា​​​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៧៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៦៨និង​ នាំចូល១០)និងមានជាសះស្បើយ​៨២នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១១៨៩៤៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួ​នជាសះ​ស្បើយសរុប​កើ​ន​១១៥២៨៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៥នាក់​(ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៣នាក់)​ សរុបស្លាប់២៨១៨នា​ក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពា​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥