សម្តេចហ៊ុនសែន៖ព្រះរាជក្រមដាក់​ឱ្យប្រើប្រា​ស់​ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពី​ការកំណត់​សញ្ជាតិខ្មែរ​តែមួយ

ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៩ថ្មីមាត្រា៨២ថ្មីមាត្រា១០៦ថ្មី(មួយ) មាត្រា១១៩ ថ្មី និងមាត្រា១៣៧ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមាត្រា៣និងមាត្រា៤នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិដោយកំណត់អោយមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ ប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ ៕