ករណីឆ្លងថ្មី៨៥​នាក់​(លទ្ធផល​PCR)សះស្បើយ​ថ្មី៩៤នា​ក់និងស្លាប់​ថ្មី៧នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣​វិច្ឆិកា​​​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៨៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៧៦ និង​នាំចូល៩)និងមានជាសះស្បើយ​៩៤នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១១៨៧៨៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៥១១១នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៧នាក់​(ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៥នាក់)​ សរុបស្លាប់២៨០៧នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥