ប​ណ្តា​ញ​​សង្គមIns​tagram(​chalna​s​​an​g​k​umn​ew​​s)​ត្រូ​វ​ជ​ន​​អ​នា​​​មិ​កHack​កំ​ទេ​​ចអ​​ស់​រលី​ង

បណ្តាញ​សង្គមInstagr​am(chalnasangkumnew​s)​ត្រូវជនអ​នាមិកHackកំទេចនៅ​វេ​លាម៉ោង៥ល្ងាចថ្ងៃទី១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១កាលពីម្សិលមិញនេះ។បន្ទាប់ពី​​ពួកគេកំទេច​គណនេយ្យអាខោន(ch​alnasangkumne​ws)ទាំងអស់​ដោយគ្មានសល់ព័ត៌មានអ្វីឡើយ៕ពុតសាម៉ាត់