កម្ពុជា​បន្តឈ្នះ!ក​រណីឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មីក្នុងរ​យៈពេល៤​០ថ្ងៃជាប់គ្នា

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី០នាក់
-ករណីជាសះស្បើយ០នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់

រូបភាពAP