កម្ពុជាក​រណីឆ្លងថ្មី៩​៥នាក់(លទ្ធផល​PCR)ជា​សះ​ស្បើយថ្មី១​៩៣នាក់​និងករណីស្លាប់​ថ្មី៧នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៩៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៧៨ និង​នាំចូល១៧)និងមានជាសះស្បើយ​១៩៣នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១១៨៥២២នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៤៧២៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៧នាក់​ (ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៥នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៧៨៨នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥