ក្រសួង​សុ​​ខាភិបា​ល​ចេញសេចក្តីជូនព័​ត៌មាន​ស្តីពីកា​រចាក់​វ៉ាក់សាំ​ង​កូវីដ-១៩(ស៊ីណូវ៉ា​ក់)ដូសទី​១​​និងដូ​សទី២ជូន​​ដល់កុ​មា​រ​ដែលមា​​នអាយុ​៥ឆ្នាំ

ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃទី៣០ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩(ស៊ីណូវ៉ាក់)ដូសទី១និងដូសទី២ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុ៥ឆ្នាំ។គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស(គ.វ.ក-១៩) សូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា(គ.វក-១៩) នឹងផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី១និងដូសទី២ដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុ៥ឆ្នាំនៅរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ដែលគម្លាតរវាងដូសទី១និងទី២គឺ២៨ថ្ងៃដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

រូប៖សហការី