ក្នុងរយៈ​​ពេល៣៤ថ្ងៃជា​​ប់គ្នាកម្ពុជាគ្មានជំ​ងឺកូវីដ-​១៩

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី០នាក់
-ករណីជាសះស្បើយ០នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់