ថៃ្ងនេះ​​គ្មាន​ករ​ណីឆ្លងថ្មីក្នុងរយៈ​ពេល​៣១ថ្ងៃជាប់គ្នាជា​​សះស្បើយថ្មី០១នាក់​​​និងមិន​​មា​នក​រ​ណី​ស្លា​ប់ថ្មី​នោះទេ​

រហូតដល់ថ្ងៃទី0៧មិថុនា​​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ សរុបចំនួន​០នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍០​ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​០១នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​ដដែល​១៣៦២៦២​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣៣២០៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​(មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៦នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥