បន្តរក​ឃើញក​រណីឆ្លងថ្មី១០៦​នាក់(លទ្ធ​ផល​​PCR)​សះ​ស្បើយថ្មី២៣៤​នាក់ខ​ណៈមរណភាពថ្មី៨​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១០៦នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​៨៨និង​នាំចូល១៨)និងមានជាសះស្បើយ​២៣៤នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៨៤២៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៤៥៣៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៨នាក់​ (ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៥នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៧៨១នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥