រយៈ​ពេល​២២ថ្ងៃជាប់គ្នាមិនមានករ​ណីឆ្លងថ្មីជា​សះស្បើយថ្មីនិង​ក​រណីស្លាប់ថ្មី​នោះទេ

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី០នាក់
-ករណីជាសះស្បើយ០នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់