មិនមានករ​ណីឆ្លងថ្មីជាសះស្បើយ​ថ្មីគ្មាន​និងករ​ណីស្លាប់ថ្មីនោះ​ទេ

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី០នាក់
-ករណីជាសះស្បើយ០នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់