លទ្ធ​ផលថៃ្ង​នេះ​ករណីឆ្លងថ្មីត្រឹមតែ០២នាក់តែប៉ុ​ណ្ណោះជា​​សះ​ស្បើយថ្មីមាន​០៥នាក់និងមិន​​មានករ​ណីស្លាប់​ថ្មី

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី០២នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ០៥នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់