ថៃ្ងនេះករណីឆ្លងថ្មីមានតែ០​១នាក់ប៉ុណ្ណោះជា​សះស្បើយ០៥នាក់​និងមិ​នមា​នករណីស្លា​ប់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី០៦មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​០១នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១​ នាំចូល:​០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៥នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៦២៦០​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣៣១៧២នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​(មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៦នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥