ថៃ្ងនេះ​ករ​ណីឆ្លង​ថ្មីត្រឹមតែ០៣​នា​ក់​​ជា​​សះស្បើយថ្មី២​៨​នា​ក់និងមិន​មា​នក​រណី​ស្លា​ប់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី០៣មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​០៣នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៣​ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២៨នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៦២៥៧​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣៣១៤៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​ (មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៦នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥