ថៃ្ងនេះករណីឆ្លងថ្មីត្រឹមតែ​០៥​នាក់ប៉ុណ្ណោះ​ជាសះស្បើយថ្មី២៣​នាក់និងមិន​មានករណី​ស្លា​ប់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៥ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២៣នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៦២៥១​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣៣០៧៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​(មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៦នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥