ក្រសួ​ងសុខាភិបា​ល៖​ករណីឆ្លងថ្មីត្រឹមតែ០​៥នា​ក់ខណៈជា​​សះ​ស្បើយថ្មី២៦​នា​ក់និង​​មិនមាន​​ក​រណីស្លាប់​ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​​៥ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២៦នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១៣៦២៣៥​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន១៣២៩៩៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​ (មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៦នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥