ថៃ្ងនេះ​ករ​ណីឆ្លងថ្មីត្រឹមតែ០​​២នាក់ប៉ុណ្ណោះខ​ណៈ​ជាសះ​ស្បើយថ្មី២៣​នាក់និងមិ​​នមាន​ករណីស្លា​​ប់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​០២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍២ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២៣នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៦២៣០​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣២៩៦៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​(មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៦នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥