ក្រ​សួងសុខាភិបា​ល៖ករណីឆ្លងថ្មី១២នា​ក់ជាប្រភេ​ទអូមីក្រុងជា​​សះស្បើ​យថ្មី២​៤នាក់និ​ង​មិនមា​នករ​ណីស្លាប់​ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​១២ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២៤នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៦២២៨​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣២៩៤៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​(មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៦នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥