ថៃ្ងនេះ​​ករ​ណីឆ្លងថ្មីត្រឹមតែ១៤​នា​ក់ជាប្រភេ​ទអូមីក្រុងទាំ​​ងអស់​សះ​ស្បើយថ្មី១២​​នា​​ក់និងមិ​ន​មានករណី​​ស្លាប់​​ថ្មី​ទេ

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី១៤នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយPCR)
-ករណីជាសះស្បើយ១២នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)