ថៃ្ងនេះករណីឆ្លងថ្មីត្រឹម​តែ១៨នា​​ក់ប៉ុណ្ណោះជា​​សះ​​ស្បើយថ្មី២៣នា​ក់និងមិន​មានករណីស្លាប់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣មេសា​​២០២២យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១៨នាក់​ (ឆ្លងសហគមន៍១៨ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២៣នាក់ ។ ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៥៩៩៨​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣២៦៨៩ នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​ សរុប​ស្លាប់៣០៥៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍​ ៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥