ក្រសួ​ង​សុខា​ភិ​បាល​៖ករ​ណី​ឆ្លងថ្មីប្រភេ​ទ​​អូមីក្រុង១​៦​នាក់​សះស្បើយ២​​១នា​ក់និងគ្មាន​អ្នក​ស្លាប់​ទេ

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី១៦នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ២១នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)