ក្រសួងសុ​ខាភិបាល៖ឆ្លងថ្មី២៥នា​ក់ជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអ​ស់ជា​សះស្បើយថ្មី២៧​នាក់​និងមិនមា​នករណីស្លាប់ថ្មី​នោះទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី០៩មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​​២៥ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២៧នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៥៩១៤​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣២៥៩៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយើរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​មករា​ ២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥