កូវីដ-១​៩៖ករណី​ឆ្លងថ្មី២៨នាក់​ជា​​សះស្បើយថ្មី៥២​​នាក់និ​ងមិ​ន​មានក​រ​ណីស្លា​ប់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី៨មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ សរុបចំនួន​២៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍២៨ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៥២នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៥៨៨៩​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន១៣២៥៦៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០១នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥