ករណី​ឆ្លងថ្មី​ថ​យចុះត្រឹម​២​៧​នាក់​ជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ជាសះស្បើ​យថ្មី៦៨​​នាក់​និងមិ​នមា​ន​​ក​រណី​ស្លាប់ថ្មី​នោះ​ទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៧នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​២៧នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៦៨នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៥៨៦១​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣២៥១៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០១នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​មករា​២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥