ថៃ្ង​នេះឆ្លងថ្មីធ្លាក់ចុះ​មក​នៅ២​២នា​ក់ខណៈ​ជាសះ​​ស្បើយថ្មី១​​២១នាក់​មិន​មាន​ករណីស្លាប់​ថ្មីនោះ​ទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី៦មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍២២ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១២១នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន១៣៥៨៣៤​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣២៤៤៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​ សរុប​ស្លាប់៣០៥៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥