ករណីឆ្លងថ្មី១១២នាក់(លទ្ធផល PCR)ជាសះ​ស្បើយថ្មីមានចំ​នួន២​៦៣នាក់​និងស្លាប់​ថ្មី០៨​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦តុលា២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន១១២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១០២និង​នាំចូល១០)និងមានជាសះស្បើយ​២៦៣នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៨០០០នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១១៣៥២៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៨នាក់​ (ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៥នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៧៥១នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥