ករណីឆ្លងថ្មី៣០​នាក់​ជា​សះស្បើយថ្មី១២៧​នា​ក់និង​មាន​ករណី​ស្លាប់ថ្មី០១​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៥មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣០នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៣០ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១២៧នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន១៣៥៨១២​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១៣២៣២៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០១នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥។