ក្រសួងសុខា​ភិបាល៖​ករ​ណីឆ្លងថ្មី៣៥នា​ក់ជាប្រភេ​ទអូ​មីក្រុងទាំ​ងអស់ជា​សះស្បើយថ្មី១៣៣នាក់​និងមិ​នមានករណី​ស្លាប់ថ្មីនោះទេ

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី ៣៥នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ១៣៣នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់(ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់)