វឌ្ឍនភា​ពនៃការងា​របង្កបង្កើន​ផលដំ​ណាំក​សិកម្មរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១និងផលប៉ះ​​ពាល់ដោយ​គ្រោះធម្មជាតិ​​គិតមកទល់​ថ្ងៃទី២៥​ខែតុ​លា

វឌ្ឍនភាពនៃការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំកសិកម្មរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១និងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិ គិតមកទល់ថ្ងៃទី២៥ខែតុលា។